Disciplinární řád OŠS StM

11.9.2011

Milan Vyoral


 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD OŠS STM

 

I.Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Disciplinární řád stanoví pravidla disciplinárního řízení v OŠS STM.

 

Článek 2

Účelem disciplinárního řízení je projednávání a spravedlivé posouzení disciplinárního provinění. Průběh jednání i vlastní rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého, ostatní hráče i na celou veřejnost.

 

Článek 3

Disciplinární řízení je dvojinstanční, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.

 

Článek 4

Orgány disciplinárního řízení jsou v první instanci disciplinární komise, ve druhé instanci o odvolání s konečnou platností rozhodne rada OŠS STM.

 

Článek 5

Projednává-li disciplinární orgán několik disciplinárních provinění, vysloví trest odpovídající nejzávažnějšímu provinění. K ostatním proviněním se přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

 

Článek 6

V disciplinárním řízení se projednávají provinění jednotlivců (hráčů, rozhodčích, funkcionářů a členů OŠS STM) a kolektivů pro porušení řádu a pravidel OŠS STM, jednání proti zásadám sportovního a společenského chování a proti zásadám sportovní etiky.

 

Článek 7

Disciplinárním řízením může být postihován jednotlivec i kolektiv přes to, že byl již za totéž provinění postižen dle soutěžního řádu.

 

II.Druhy disciplinárních trestů

 

Článek 8

Tresty ukládané jednotlivcům :

a)       Veřejné napomenutí.

b)       Zákaz závodní činnosti až na 18 měsíců (nepřesáhne-li trest 12 měsíců, může být udělen podmínečně, s ohledem na závažnost). Termín nástupu určuje disciplinární orgán.

c)       Peněžitá pokuta do 2.000,- Kč (zákaz činnosti do zaplacení).

d)       Vyloučení z řad OŠS STM.

 

Článek 9

Tresty ukládané kolektivům :

a)       Zákaz činnosti na 1 soutěžní utkání (pouze u týmových soutěží).

b)       Zákaz činnosti na více soutěžních utkání.

c)       Kontumace odehraných soutěžních utkání, v nichž došlo k provinění.

d)       Peněžitá pokuta do 5.000,- Kč.

e)       Přeřazení do nižší soutěže.

f)        Zákaz reprezentace.

 

III. Druhy provinění a výše trestů

 

Článek 10

Provinění hráčů :

1.       Nesportovní chování (pokřikování, kritizování, házení šipkami po zemi, úmyslné zdržování hry svévolné opuštění hracího prostoru ap.) :

a)                   veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou 6 - 12 měsíců

b)                   peněžitá pokuta

c)                   zastavení závodní činnosti až na 3 měsíce

2.       Nevhodné společenské chování v hracím prostoru i mimo něj po dobu turnaje :

a)                   veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou na 6 - 12 měsíců

b)                   zastavení závodní činnosti až na 6 měsíců

3.       Urážky, zesměšňování soupeře, rozhodčích, funkcionářů, diváků a poškození jména družstva, soutěže, svazu, pořadatele a sponzora.

          Poškození soutěže, svazu, pořadatele a sponzora.

a)                   veřejné napomenutí a zastavení závodní činnosti s podmínkou  na 6 - 12 měsíců

b)                   zastavení závodní činnosti až na 24 měsíců

c)                   vyloučení z řad OŠS STM

4.       Neoprávněný start :

a)                   za jiný klub

                      zastavení závodní činnosti na 2 - 12 měsíců

b)                   v průběhu zastavení závodní činnosti :

                      zastavení závodní činnosti na 3 - 12 měsíců

5.       Falšování sportovně-technických dokladů s cílem neoprávněného startu :

a)                   zastavení závodní činnosti na 12 měsíců

b)                   vyloučení z řad OŠS STM

6.       Úmyslné ovlivňování výsledku zápasu a utkání :

a)                   bez úplaty nebo bez slibu úplaty : zastavení závodní činnosti na 3 - 6 měsíců

b)                   za úplatu nebo slib úplaty : zastavení závodní činnosti na 6 - 18 měsíců

7.       Hrubé porušení sportovní etiky, zvláště hrubé porušení, popř. opakované porušení stanov a řádů  OŠS STM :

a)                   veřejné napomenutí s podmínkou 6 - 12 měsíců

b)                   zastavení závodní činnosti až na 18 měsíců

c)                   vyloučení z řad OŠS STM.

 

Článek 11

Provinění rozhodčích a funkcionářů :

1.Nesportovní chování :

a)                               veřejné napomenutí s podmínkou na 6 - 12 měsíců

b)                              peněžitá pokuta

c)                               zákaz činnosti až na 6 měsíců

2. Nedbalý výkon funkce, má-li za následek neregulérní zápas nebo turnaj :

a)                               veřejné napomenutí s podmínkou až na 6 - 12 měsíců

b)                              odvolání z funkce

3. Úmyslné ovlivňování výsledků, utkání, zápasů :

a)                               bez úplaty nebo bez slibu úplaty : peněžitá pokuta, odvolání s funkce

b)                              za úplatu nebo slib úplaty : odvolání z funkce, vyloučení z řad OŠS STM

4. Úmyslné porušení stanov, pravidel, soutěžního řádu a směrnic OŠS STM - například umožnění startu neoprávněnému hráči, nesprávné údaje ve sportovně-technických dokladech a jejich falšování, nepředložení výsledku turnaje:

a)                               odvolání z funkce,

b)                              vyloučení z řad OŠS STM

 

Článek 12

 

Disciplinární provinění pořadatelů :

1.       Nezajištění dostatečné pořadatelské služby :

a)                   peněžitá pokuta 400,-Kč až 2.000,- Kč

2.       Inzultace rozhodčího nebo hráče :

a)                   peněžitá pokuta 1.000,-Kč až 5.000,- Kč

b)                   zastavení závodní činnosti na 1 mistrovské utkání v případě klubové soutěže

3.       Falšování sportovně-technických dokladů :

a)                   peněžitá pokuta 5.000,- Kč

4.       Nezajištění akcí uložených vyššími svazovými orgány :

a)                   peněžitá pokuta do výše 5.000,- Kč

b)                   odejmutí pořadatelské služby na období  1 - 12 měsíců

5.       Nedodržení stanovených peněžitých prémií za umístění v turnaji vypsaných pořadateli či vyplývajících  ze stanov OŠS STM :

a)                   dodatečné vyplacení s veřejným napomenutím a podmínečným odnětím pořadatelství všech akcí

b)                   odejmutí pořadatelství všech akcí na dobu 1 - 12 měsíců

 

IV.Disciplinární řízení

 

Článek 13

Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární orgán a provinilý jednotlivec, příp. kolektiv.

 

Článek 14

Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního nebo cizího podnětu a to nejpozději do 1 měsíce poté, co se o disciplinárním provinění dověděl.

 

Článek 15

Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba delší než 1 rok od doby, kdy se o provinění dověděl disciplinární orgán. Výjimku tvoří případ, kdy provinění je zároveň předmětem trestního řízení, a dále nesprávné uvedené ročníku narození ( rodného čísla ) hráče při registraci.

 

Článek 16

Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednávání osoby, které mohou podat důležité informace a vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, popř. další důkazní materiály. Provinilému musí být dána možnost účastnit se projednávání jeho disciplinárního provinění a vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou dokladem pro jednání a rozhodování disciplinárního orgánu. Při závažnějších proviněních je třeba k jednání přizvat zástupce klubu ( klubu ) , jehož je provinilý členem. Jestliže se provinilý  na disciplinární řízení nedostaví, přestože mu byla dána možnost účasti, může disciplinární orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti. Projednává-li se provinění kolektivu, mohou se přizvat jen ti jeho členové, jejichž účast považuje disciplinární orgán za důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení případu.

 

Článek 17

Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že od potrestání upouští. Dospěje-li k závěru, že samotný průběh disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel, a že s ohledem na osobu provinilého a povahu provinění není uložení trestu třeba. Ukáže-li se, že k provinění nedošlo, disciplinární orgán vydá rozhodnutí o tom, že se disciplinární řízení zastavuje.

 

Článek 18

Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Je-li provinilý přítomen jednání, oznámí mu disciplinární orgán své rozhodnutí s podstatnými důvody a poučí ho o právu podat odvolání. Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje písemnou formou provinilému, klubu ( klubu ) jehož je provinilý členem, jakož i tomu, kdo dal podnět k zahájení disciplinárního řízení. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.

 

V. Odvolací řízení

 

Článek 19

Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance může účastník disciplinárního řízení podat odvolání, a to písemně do 15ti dnů ode dne doporučení rozhodnutí.

 

Článek 20

Odvolání se podává odvolacímu orgánu písemně a doporučeně. V opise se zasílá disciplinárnímu orgánu první instance.

 

Článek 21

Disciplinární orgán, který rozhodoval v první instanci, je povinen zaslat do 15ti dnů po obdržení kopie odvolání odvolacímu orgánu všechny písemné doklady, z nichž při svém rozhodování vycházel, spolu se svým stanoviskem.

 

Článek 22

Poplatek za odvolání činí u jednotlivce 200,- Kč a u kolektivu 500,- Kč. Poplatek se platí orgánu, který odvolání projednává. Bude-li odvolání vyhověno, poplatek se vrací. V opačném případě odvolací poplatek propadá ve prospěch odvolacího orgánu.

 

Článek 23

Odvolací orgán projednává odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání. Odvolací orgán přezkoumá postup o rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance. Vychází při tom z podkladových materiálů disciplinárního řízení v první instanci. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením. Účastník disciplinárního řízení má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před odvolacím orgánem.

 

Článek 24

Odvolací orgán :

Odvolání bez projednání odmítne, jestliže je odvolání podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. V těchto případech se poplatek za odvolání nevrací.

Odvolání neprojednává, není-li do doby zahájení jednání předložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání.

Potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že rozhodnutí je odůvodněné a správné. V tomto případě se poplatek za odvolání nevrací.

Zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že v projednávaném případu nedošlo k disciplinárnímu provinění. V tomto případě se poplatek za odvolání vrací.

Změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest. V tomto případě se poplatek za odvolání nevrací.

 

V.Evidence disciplinárních trestů

 

Článek 25

Disciplinární tresty eviduje disciplinární komise OŠS STM a zveřejňuje ve svazovém bulletinu.

 

Článek 26

Disciplinární komise je povinna informovat pořadatele o všech trestech, které se vztahují k pořádanému turnaji.

 

Článek 27

Po odpykání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu funkce lze zbytek trestu prominout. O prominutí rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platností, a to na základě písemné žádosti potrestaného.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Článek 28

Výklad disciplinárního řádu provádí disciplinární komise OŠS STM.

 

Článek 29

Toto úplné znění disciplinárního řádu bylo schváleno radou OŠS STM dne s účinností ode dne 1.7.2009.